Wedstrijdverslagen

Verslag 52e editie van de Visserpartij op 29 augustus 2015

Onder prima omstandigheden kon de 52e editie van de Visserpartij gehouden worden.
Op sportcomplex “It Lyntsjepark” is gestreden om de prijzen door in totaal 81 kaatsers verdeeld over 6 categorieën. Welpen (8 en 9 jaar), Pupillen (10 en 11 jaar), Schooljeugd (12 en 13 jaar), Dames, Senioren en de 50 plussers. In het totaalklassement over nu 52 jaar, zijn behoorlijke verschuivingen zichtbaar. Ook in de top 10.

De volledige uitslag;

Categorie Welpen. 2 poules van 3 parturen.

1e. Gerbrich Koster, koningin                       2e. Luuk Weijer
Teade-Wytse Palma                                    Jorrit Palma

3e. Simon Benders                                   4e. Yannah Palma
Bianca Hiemstra                                      Aafke Bakker

Categorie Pupillen. 7 parturen.

Winnaarsronde;
1e. Robin Benders, koning                           2e. Redmer Cnossen
Berber van der Meulen                                 Lotte Weijer

Afvalronde;
1e. Piter-Gerben Palma                              2e. Jancko Tolsma
Nienke Bankert                                         Folkert Hannema

Categorie Schooljeugd. 1 poule van 4 parturen.

1e. Nynke van der Veen, koningin                    2e. Janet Greidanus
Francien Yntema                                            Sybren Hoekstra

Categorie Dames, 2 poules van 4 parturen.

1e. Anne-Rixt Cnossen, koningin                      2e. Corina van Wieren
Petra de Schiffart                                           Siebrich Atsma

3e. Tjitske Tolsma                                   4e. Marnies Yntema
Willeke de Vries      Wommels                    Johanna Atsma

Categorie Senioren, 10 parturen.

Winnaarsronde;
1e. Gerrit Hiemstra, koning                           2e. Jelle Cnossen
Cornelis Rusticus                                         John Laanstra         Bolsward

Afvalronde;
1e. Klaas van der Brug                                2e. Johan Koster
Sietze Greidanus        Winsum                      Wilco Atsma

Categorie 50+, Individueel klassement, 4 lijsten geloot.

 

1e. Hauke van der Meulen koning
2e. Gerrit de Jong
3e. Bart Yntema
4e. Klaas Terpstra
5e. Lieuwe Bosch

De 53e Visserpartij is ferkeatst op sneon 27 augustus 2016.

Nei in soad PR stunten, die der oan foarôf gongen, koe it op sneon 27 augustus heve.
It wie prachtig waar en dan hawwe jo de helte al te pakken. De kofje mei sels bakte cake stie klear en waard gretig ôfnommen. Foar de bern wie der limonade mei in Americain cookie.

It keatsen gong los om 10 oere nei dat Nynke Strikwerda de dei iepene hie troch eltsenien wolkom te hjitten. Der wie in soad poulekeatsen. Dit wie natuurlik leuk foar it keatsen mar dêrtroch rekken we ek wat let dient mei de alderlêste wedstriid. Nimt net wei dat we mei elkoar in tige geselliche dei belibbe hawwe. It waar wie hearlik, en de hamburgers ek.
De priizen binne jûns ferdield en eltsenien wie der tige wiis mei.

Wij as bestjoer fûnen it geweldich dat der dochs wer safolle dielnimmers wiene en hope dat jimme it allegeare troch fertelle wolle dat it sa gesellich wie. Wij hoopje dat we takomd jier noch mear âld-Tsjommers begroetsje meie sadat it in soarte fan keats/doarps reünie wurde sil.

De folsleine útslagen fan 2016 binne;

Welpen
1e priis
Gerbrich Koster (Keninginne), Jelmer Eijzenga
2e priis
Jorrit Palma, Rindert Bakker

Pupillen
1e priis
Marrit Wielenga (Keninginne), Teade Wytse Palma
2e priis
Gerrit-Jan Tolsma, Berber v.d. Meulen

Skoallejeugd
1e priis
Steven Koster (Kening), Ingrid Hiemstra
2e priis
Redmer Cnossen, Anke Greidanus
1e ôffal
Janet Greidanus, Sanne Strikwerda
2e ôffal
Jildau Wielenga, Wybrich Aardema

Froulju
1e priis
Siebrich Atsma (Keninginne), Welmoed v.d. Woud
2e priis
Elisah Vos, Hilda Meinsma

Froulju 40+
1e priis
Janet Osinga (Berltsum)(Keninginne), Brikita Starke
2e priis
Anita Palma, Hinke v.d. Meulen

Manlju
1e priis
Gerrit Hiemstra (Kening), Martin Looijenga
2e priis
Jelle Cnossen (Boalsert), Sietze Greidanus
3e priis
Johan Hettema, Wilco Atsma
1e ôffal
Frits Hoekstra, Douwe Greidanus
2e ôffal
Erwin Atsma, Sybren de Groot

Manlju 50+
1e priis
Harry Benders (Kening), Jan de Jong (Menaam)
2e priis
Hauke v.d. Meulen, Arie Smedinga

 

Visserpartij 2017                 54e editie                   Lyntsjepark Tsjom

Onder niet hele geweldige omstandigheden maar bij een goede temperatuur is op 26 augustus 2017 de 54e editie van de Visserpartij gespeeld. Deze keer was er niet genoeg opgave voor een dames 40+ en/of heren 50+ categorie. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat dit jaar de schoolvakanties laat zijn en deze partij hierin valt. Volgend jaar zal dit weer het geval zijn. Dan is er weer een lustrum te vieren want dan wordt deze partij voor de 55e keer georganiseerd!!! Hopelijk zien we een groter deelnemersveld……….

 

De volledige uitslag;

 

Senioren (incl. 50+)

1e Frits Hoekstra (koning)                         2e Danny Roos                                Easterein

Wilco Atsma                                                 Lieuwe Bosch

Redmer Cnossen                       Bolsward            Hessel Westra

 

3e Jelle Cnossen                 Bolsward

Hauke van der Meulen

Harry Benders

 

Dames (incl. 40+)

1e Corina van Wieren (koningin)             2e Johanna Atsma

Petra de Schiffart                                                   Hanne Kramer                Bolsward

Francien Yntema                                                   Marieke Meinsma

 

3e Truus Overal

Siebrich Atsma

Thea Viëtor

 

Schooljeugd

1e Jelmer Wielenga (koning)                                2e Anke Greidanus

Ingrid Hiemstra                                           Piter Gerben Palma

 

Pupillen

1e Sido Cnossen (koning)                         2e Marrit Wielenga

Bianca Hiemstra                                         Jelmer Eijzenga

 

Welpen

1e Dytmar de Groot (koning)

2e Meindert Jan Zijlstra      Hitzum

3e Rindert Bakker

4e Dirkje de Boer

5e Jorick Tamminga
jeugd visser 2017 1

jeugd visser 2017 2

jeugd visser 2017

senioren visser 2017

dames visser 2017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50_small1

dames-1

pupillen1

senioren_small1

welpen1