Historie

Historie van de Visserpartij

De Visserpartij is in het leven geroepen door de Gebr. Visser uit Californië. Toen de Gebr. Visser met hun ouders uit Tzum emigreerden, waren ze jongens van 10 à 12 jaar.
Kees en Simon Visser waren in 1964 met vakantie in Tzum en maakten weer kennis met de kaatssport. Dit maakte op hen zo’n grote indruk dat ze het besluit namen om een kaatspartij in het leven te roepen.
Zo gezegd, zo gedaan. Het werd een kaatswedstrijd voor de jeugd.
Wel werd de nadruk gelegd op de jeugd die in Tzum woonachtig was. De eerste partij werd gespeeld in 1964. De Gebr. Visser stelden 2 wisselbekers beschikbaar voor een jongste en een oudste klasse voor de jeugd. De prijzen moesten in Tzum blijven.
Deelnemers van Tzummers om utens was dus uitgesloten.
In de jongste klasse speelde de jeugd van 8 tot 13 jaar, en de oudste klasse was van 14 tot 16 jaar.
De heer Lammert Kingma was vanaf het begin scheidsrechter van de partij en deelde na afloop de prijzen uit. Dit deed hij met een toepasselijk woord op zijn eigen bekende manier.
In 1969 deden er 2 meisjes mee, en vielen beide in de prijzen. Sietske Tj. de Vries won de eerste prijs en Corrie Greidanus de tweede.
Na de prijsuitreiking gingen de prijswinnaars met hun trofeeën achter het muziekkorps in optocht door het dorp.
In 1971 is in de oudste groep de leeftijdsgrens verhoogd tot 18 jaar. Dit omdat er in die groep de laatste jaren wat te weinig deelname was.
In 1972 was de heer Kees Visser zelf aanwezig om een kijkje te nemen bij de Visserpartij. Het was in dat jaar voor het eerst dat de partij uitgebreid werd met een senioren-klasse van 18 tot 80 jaar. Er gingen steeds meer meisjes en ook dames mee doen aan de wedstrijd. Het dameskaatsen was in opkomst.

DSC_3378    DSC_3391

1976 was het topjaar voor de Visserpartij, er stonden 58 partuur op de lijst (174 kaatsers). Lammert Kingma kon dat alleen lang niet meer aan en zo hielpen enkele bestuursleden van beide kaatsverenigingen een handje mee. En in 1977 was er dan ook een aparte klasse voor de dames, zodat er vanaf toen in 4 klassen gekaatst werd. En dat is tot op heden nog zo.
In 1978 werd voor de 15e keer de Visserpartij gespeeld. Het echtpaar Visser was die dag aanwezig. Voordat de prijzen zouden worden uitgereikt door Lammert Kingma, haalde hij eerst het echtpaar Visser naar voren om hen even in het zonnetje te zetten. Dit alles gebeurde onder grote publieke belangstelling. Voor mevr. Visser waren er bloemen, terwijl de heer Visser een kaatsbal met een lint kreeg omgehangen. Hij was erg onder de indruk van de huldiging. Zijn eigen reactie was: “Tsjom is it moaiste doarp dat der is.

1981 was het laatste jaar dat Lammert Kingma de prijzen uitreikte. De heer Kingma was erg ziek. Niemand had gedacht dat hij ooit nog eens de prijzen zou uitreiken op de Visserpartij. Toch mocht hij het nog eens doen. De toespraak die hij hield was ontroerend. Zijn eigen woorden: “De mens wikt. maar God beschikt”, brachten veel mensen tot nadenken. Zelf wist hij dat hij ongeneeslijk ziek was. Ook toen hij zijn oud-werknemer een prijs mocht overhandigen en de ogen elkaar aanzagen en hij hem mocht feliciteren met zijn 3e prijs met de nodige woorden was er bij beiden, zowel L. Kingma als Arjen de Vries de ontroering merkbaar.
Een moment om nooit te vergeten.

In 1982 werden de prijzen uitgereikt door de heer Kees Visser met behulp van de heer G. Hilverda. Er werd een moment stilgestaan bij het feit dat de heer Lammert Kingma op 25 juli j.l. was overleden. Jarenlang, ja vanaf het begin van de Visserpartij heeft hij de prijzen uitgereikt. In totaal 18 keer.
Vanaf die tijd worden de prijzen uitgereikt door G. Hilverda met behulp van beide voorzitters van de kaatsvereniging “Tsjom” en”Wêz Wis”. de heren Hotze Douwenga en Siebe Greidanus.
Beide kaatsverenigingen hebben vanaf het begin de Visserpartij georganiseerd.
In 1984 was Kees Visser weer aanwezig met zijn echtgenote en 4 pake-sizzers. Hij wilde zijn pake-sizzers bekend maken met de kaatssport en hoe die in Tzum wordt bedreven. In de pauze voor de finale gingen de buitenlanders het kaatsspel zelf spelen met enkele dorpsgenoten en met een echte bal. De Engelse taal vormde tijdens het spel geen enkele belemmering. De prijzen werden die dag uitgereikt door Kees Visser met behulp van beide voorzitters en G. Hilverda. Kees Visser kreeg een attentie in de vorm van een aardappelbakje (klein model) gevuld met fruit en mevr. Visser werd in de bloemen gezet.

In 1987 was het voor de 24ste keer dat de Visserpartij gespeeld werd.
En omdat de familie Visser die dag aanwezig was, werd hen namens de beide kaatsverenigingen een zilveren lepel aangeboden met de inscriptie: “As tank foar de Visserpartij fan de keatsers fan Tsjom”.
Voor mevr. Visser was er een boeket bloemen.
Het was een complete verrassing voor hen beiden. Ze waren er zeer mee ingenomen met dit gebaar.

1988 25 jaar Visserparij dat was het opschift van het Stencil wat een week voor de wedstrijd bij elk huisgezin is bezorgd. Het stencil bevatte 8 pagina’s en gaf een kort overzicht van de afgelopen 25 jaar, met nog een lijst van namen van alle eerste prijswinnaars.

   DSC_3422

Op 25 augustus 1990 was het dubbel feest. De secretaris van de Visserparij de heer Siebe Greidanus was op die dag 25 jaar getrouwd. Het was een bewuste keuze van het echtpaar om deze dag temidden van de kaatsers te vieren. De jeugd werd s’morgens getrakteerd op een ijsje. Na de prijsuitreiking werd het echtpaar door de heer Hilverda toegesproken en kregen elk een grote bloemenkrans om de schouders, en werden door de grote menigte op het terrein toegezongen. Daarna kwam er een koets met twee paarden op het terrein waarin zij moesten plaats nemen. En samen met het korps van Tzum en de drumband van Wommels ging het paar met de prijswinnaars in een optocht door het dorp. Voor het echtpaar Greidanus een dag om nooit weer te vergeten.

In 1992 was Kees Visser met zijn echtgenote de hele dag aanwezig. Bij de prijsuitreiking speelde het korps het Frysk Folksiet. Daarna riep de heer G,. Hilverda de fam Visser naar voren en sprak tot hen de waarderende woorden voor de wijze waarop zij deze Visserpartij voor het dorp Tzum veilig hebben gesteld tot in lengte van dagen.
Mevr. Visser werd in de bloemen gezet en de heer Visser kreeg een zilveren telegraaf met een inscriptie. In het dankwoord van de heer Visser werd zichtbaar dat een groot mens toch een klein hart heeft. Hij was diep onder de indruk en ontroerd toen hij het woord tot de Tzummers richtte. De woorden stokten hem in de keel. De woorden “Bedankt Tsjom” en “ik bin en bliuw in Tsjommer” waren iets om nooit weer te vergeten.

1994 30 jaar Visserpartij. Commissielid en penningmeester Sietse Boersma was ernstig ziek. Toch had hij de moed op kunnen brengen die dag nog enige tijd bij de wedstrijd aanwezig te kunnen zijn.
De sponsor was ook deze dag in ons midden. Bij de prijsuitreiking reikte de heer G. Hilverda aan de fam. Visser een wandbord uit met de inscriptie: “1964 – 1994 Visserpartij Tsjom”. Tenslotte werd hen een boek overhandigd over dertig jaar Visserpartij in Tzum. Dit boek bevat meer dan honderd bladzijden en geeft een overzicht van alle gespeelde wedstrijden compleet met uitslagen vanaf 1964.

In 1996 is er weer een nieuwe dimensie bij gekomen, dit jaar werd er voor het eerst een afvalronde gehouden. De prijsuitreiking werd stilgestaan bij het overlijden van penningmeester Sietse Boersma, die op 9 december 1995 was overleden. Een eerbetoon aan een persoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Visserpartij den de kaatssport in het algemeen. De heer Aart Dijkstra was bereid gevonden zijn taak over te nemen.
Omdat er steeds minder deelname op de wedstrijden kwamen is in 1998 van de regel afgeweken om alleen dorpsgenoten aan de wedstrijd mee te laten doen. In overleg met de sponsor is besloten om de deelname ook voor oud – Tzummers open te stellen. Verschillenden hebben hieraan gehoor gegeven.

Op zaterdag 26 augustus 2000 was de indeling anders dan voorgaande jaren. Dit in verband met het overlijden van de sponsor Kees Visser uit Californië op 21 augustus 2000. De wedstrijd werd aangepast. Er was geen muziek op het veld en na afloop van de wedstrijd was er geen optocht door het dorp.
Door het overlijden van de heer Visser, is de Visserpartij van opzet iets veranderd. Om deze partij voor altijd te laten blijven voortbestaan is er een stichting opgericht en bij de notaris vast gelegd. De bestuursleden van de stichting zijn G. Hilverda, voorzitter, S. Greidanus, secretaris, en Aart Dijkstra, penningmeester. Er zal in de toekomst geen optocht meer door het dorp worden gehouden. Het muziekkorps zal tijdens de wedstrijd op het terrein aanwezig zijn.
Vervolg historie Visserpartij

Visserpartij op 25 augustus 2001
Onder tropische temperaturen is de 38e editie van de Visserpartij verkaatst. De temperaturen schommelden rond de 30 graden. Evanals vorig jaar is de wedstrijd weer aangepast wegens een sterfgeval aan de Wommelserweg. Er was deze dag, in overleg met de betreffende familie, geen muziek op het terrein aanwezig.
Om de Visserpartij in stand te houden is een stichting opgericht en bij de notaris vastgelegd. De bestuursleden van de stichting zijn dhr. G. Hilverda voorzitter, dhr. S. Greidanus, secretaris en dhr A. Dijkstra, penningmeester.
Er zijn statuten aanwezig en aan een huishoudelijk reglement wordt gewerkt.
Verder is besloten om na de wedstrijd geen optocht meer met de winnaars door het dorp te houden.

31 augustus 2002
De weersomstandigheden waren deze dag zeer goed te noemen. Mede door het prachtige weer was er veel publiek aanwezig. In totaal deden er 36 parturen mee. Er is sportief om de prijzen en de kransen gestreden.
Vanaf 15.00 uur waren de leden van het muziekkorps “Prijst den Heer” op het terrein met fleurige muziek. Vooraf aan de finalepartijen werd het Frysk Foksliet gespeeld en door de aanwezigen uitbundig meegezongen.
Rond de klok van 17.00 uur werden de prijzen door de commissieleden uitgereikt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

30 augustus 2003
Dit jaar voor de 40e keer de Visserpartij. Ondanks de slechte weersvoorspellingen werd het een prachtige en een lange kaatsdag. Het was een jubileum partij waarbij alle deelnemers een aandenken kregen, bestaande uit een kaatser die in de slaghouding staat. Een eigen ontwerp van dhr. Henk Seerden uit Franeker. Er was een deelname van maar liefst 44 parturen.
Om ongeveer 18.45 uur werden de prijzen uitgereikt.
Dit jaar waren er drie kaatsers die drie jaar achter elkaar de koningsprijs hadden gewonnen.
Het waren Hauke van der Meulen, Annie Visser en Reinout Dijkstra.

28 augustus 2004
Alle voorbereidingen voor deze 41e Visserpartij waren getroffen, doch het feit deed zich voor dat de wedstrijd een dag van te voren werd afgelast. Dit vanwege de gesteldheid van het sportterrein. De laatste weken is er zoveel water gevallen dat het niet mogelijk was om op het sportterrein te verkeren. Men is zelfs bezig geweest om met een pomp het water weg te pompen.
Omdat er de komende weken geen zaterdag meer was om de partij te houden werd besloten tot een definitieve afgelasting.

27 augustus 2005
In tegenstelling tot vorig jaar waren de weersomstandigheden ons nu gunstig gezind. Het is een mooie kaatsdag geworden met in totaal 38 parturen.
Er waren verscheidene Tsjommers om útens aanwezig. Het had veel van een reünie en op een zon overgoten veld.
Sedert enige jaren is de chr. brassband “Prijst den Heer” niet meer bij de wedstrijd aanwezig.

26 augustus 2006
De laatste zaterdag van augustus, de dag van de Visserpartij. Een dag met prachtige weersomstandigheden met een groot aantal deelnemers. Er werd in 4 categorieën gekaatst verdeeld in 35 parturen. Het is een prachtige kaatsdag geworden die werd afgesloten met de prijsuitreiking door de commissieleden. Dat had tot gevolg dat er vele blijde gezichten waren met een krans om de nek en de prijzen in de hand. Men kon terugzien op een geslaagde editie van de Visserpartij.

25 augustus 2007
Een partij met maar liefst 38 parturen en zonnig weer. Bij de senioren waren zelfs 12 parturen
Hierbij waren 5 Tsjommers om útens die in de prijzen vielen. De dag is goed verlopen met aan het einde weer vele blijde gezichten door de prachtige prijzen die gewonnen werden.

30 augustus 2008
De 45e Visser kaatspartij. Prachtig weer en een aangename sfeer op het terrein. Het is weer een jubileumpartij, doch er geen aparte aandacht aan besteed. Een wedstrijd met verschillende mooie partijen.
Zoals gebruikelijk werden de prijzen aan het eind van de dag door de commissieleden uitgereikt. Het was de laatste keer dat dit door dhr. G. Hilverda dit deed. Hij heeft dat als voorzitter van de commissie 27 jaar gedaan. Een gebeuren waar wel even bij werd stilgestaan. Commissielid dhr. A. Dijkstra heeft hem toegesproken en hem bedankt voor het vele werk dat hij voor de Visserpartij heeft verricht. Hem werd een boeket bloemen overhandigd.

29 augustus 2009
Al weer een nieuwe editie van de Visserpartij met eerst bewolkt weer en later zonnige perioden. Vandaag heeft de partij weer geschiedenis geschreven, Er is een nieuwe categorie aan de wedstrijd toegevoegd. De welpen hadden vandaag voor de eerste keer een eigen lijst met 9 tweetallen. Ook is er een wijziging in het bestuur geweest. De plaats van dhr. Hilverda is ingenomen door mevr. N. Strikwerda – Hilverda.

28 augustus 2010
Voor de eerste keer werd de Visserpartij op het nieuwe sportcomplex “It Lyntsjepark” gehouden. 46 jaar lang was de partij op het oude en vertrouwde sportterrein midden in het dorp. Het moest wennen, maar toch waren we blij met deze aanwinst voor het dorp.
De perken konden nu op een reglementaire wijze worden gelegd, d.w.z. er was voor elke categorie een kwaadlijn aanwezig. Er werden 13 perken gelegd.
Deze 47e editie van de Visserpartij is goed geslaagd met vele spannende partijen.

27 augustus 2011
Voor de 48e keer werd de partij gehouden. Aan de deelname was te merken dat de schoolvakanties nog niet waren afgelopen. Zoals elk jaar waren er weer vele oud-Tzummers aanwezig.
Bij het begin van de wedstrijd waren de weersomstandigheden goed. Doch gaandeweg de middag kwamen er dreigende donkere wolken aan drijven met zo nu en dan een bliksemschicht. Rond de klok van 2.00 uur werden alle kaatsers van het veld gehaald in verband met een onweersbui. Na een kwartier klaarde het weer op en werd er verder gekaatst. Doch even later kwam er weer een zware onweersbui. Verder kaatsen was onmogelijk. Het water kwam met bakken uit de hemel, een half uur lang. Er stond toen ongeveer drie centimeter water op het terrein. Op het terrein rolden de golven voor de golfkar uit. Daarna heeft de commissie besloten om eerst niet verder te kaatsen.
De prijzen werden aan de jeugd uitgedeeld. Zij waren reeds uitgekaatst. De wedstrijd van de senioren en de dames werden definitief afgelast.

25 augustus 2012
Ondanks een paar stevige regenbuien was het op deze dag goed kaatsweer met in totaal 33 parturen, verdeeld over 5 categorieën. Na een sportieve strijd werden aan het eind van de dag de prijzen uitgedeeld. De prijzen bestonden uit eretekens en tassen met voedselpakketten.
Dit was iets nieuws doch het viel wel in de smaak.
Al met al een geslaagde 49e editie.

31 augustus 2013
Op zaterdag 31 augustus 2013 is  de 50e editie van de Visser kaatspartij in Tzum gehouden. Een partij die in 1964 door de gebroeders Visser uit Californië in het leven is geroepen. Toen zij emigreerden uit Tzum naar Californië waren ze jongens van 10 en 12 jaar oud. Dat was in 1932. In 1964 met vakantie in hun geboortedorp Tzum, maakten ze kennis met de kaatssport. Dit maakte zulk een grote indruk op hen beiden dat ze het besluit namen om een kaatspartij voor de Tzummer jeugd in het leven te roepen. De partij werd in 1964 direct gehouden. Het werd een kaatspartij in twee klassen voor de jeugd van 8 – 13 jaar en van 14 – 16 jaar. Er was geen inleg verschuldigd en dat is tot op de dag van vandaag nog altijd zo gebleven. De partij is in de loop der jaren wel uitgegroeid wat de deelname betreft. In 1972 zijn de senioren er bij gekomen en in 1977 de categorie dames. Verder is de jeugd gesplitst in de categorieën: welpen, pupillen en schooljeugd. Dit jaar was er voor het eerst een categorie van de 50 plussers. En dat alles nog zonder inleg.
De wedstrijd wordt altijd op de laatste zaterdag van de maand augustus gehouden. Sinds een aantal jaren mogen ook “Tsjommers fan útens” meedoen. Het is een zeer geslaagde dag geworden  op een zonovergoten kaatsveld.
In het afgelopen jaar is er een punten klassement van de winnaars van de afgelopen 50 jaar opgesteld. Na de opening van de kaatsdag werd aan de vier hoogste van het klassement een aandenken overhandigd. De volgende kaatsers hadden in de afgelopen jaar de meeste punten behaald
nr. 1 was Gerrit Hiemstra met  39 punten
nr. 2. Ype Hiemstra  met 32 punten
nr. 3. Griet Eisma-Greidanus met 30 punten
nr. 4. Janet Osinga-Hiemstra met 30 punten

VPT_029_small
Zij kregen een prachtig aandenken en een oorkonde met hun naam er op uitgereikt.
Aan het begin van de dag werd iedereen getrakteerd op koffie met oranjekoek. Verder werden er  in de feesttent doorlopend  beelden van vroegere partijen en winnaars vertoond. Er stonden deze dag maar liefst 49 parturen op de lijst, verdeeld over 6 categorieën. Ook was er voor elke categorie nog een verliezersronde. Vanaf 15.00 uur was de brassband “Prijst den Heer” op het terrein aanwezig om hun vrolijke klanken te laten horen. Voor de aanvang van de finales werd het “Frysk Folksliet” gespeeld. De prijzen werden door de commissieleden uitgedeeld. Daarna kwam er een einde aan deze  partij en konden we terugzien op een geweldig geslaagde jubileumdag.

29 augustus 2015

Onder prima omstandigheden kon de 52e editie van de Visserpartij gehouden worden.
Op sportcomplex “It Lyntsjepark” is gestreden om de prijzen door in totaal 81 kaatsers verdeeld over 6 categorieën. Welpen (8 en 9 jaar), Pupillen (10 en 11 jaar), Schooljeugd (12 en 13 jaar), Dames, Senioren en de 50 plussers. In het totaalklassement over nu 52 jaar, zijn behoorlijke verschuivingen zichtbaar. Ook in de top 10.

VPT_538_small

27 augustus 2016
De 53e Visserpartij is ferkeatst op sneon 27 augustus 2016.
Nei in soad PR stunten, die der oan foarôf gongen, koe it op sneon 27 augustus heve.
It wie prachtig waar en dan hawwe jo de helte al te pakken. De kofje mei sels bakte cake stie klear en waard gretig ôfnommen. Foar de bern wie der limonade mei in Americain cookie.
It keatsen gong los om 10 oere nei dat Nynke Strikwerda de dei iepene hie troch eltsenien wolkom te hjitten. Der wie in soad poulekeatsen. Dit wie natuurlik leuk foar it keatsen mar dêrtroch rekken we ek wat let dient mei de alderlêste wedstriid. Nimt net wei dat we mei elkoar in tige geselliche dei belibbe hawwe. It waar wie hearlik, en de hamburgers ek.
De priizen binne jûns ferdield en eltsenien wie der tige wiis mei.

Wij as bestjoer fûnen it geweldich dat der dochs wer safolle dielnimmers wiene en hope dat jimme it allegeare troch fertelle wolle dat it sa gesellich wie. Wij hoopje dat we takomd jier noch mear âld-Tsjommers begroetsje meie sadat it in soarte fan keats/doarps reünie wurde sil