Prijswinnaars

(eerst genoemde is benoemd tot koning / koningin van de partij)

1e prijswinnaars Visserpartij 8-13 jaar
Koning
1964 Lourens van Kooten, Eeltje ten Brug, Sietze S. Oosterhaven
1965 Lourens van Kooten, E. ldsinga, Paulus Strikwerda
1966 Johannes Douwenga, Gerrit Meier, Luutzen Tamminga
1967 Piet van Kooten, Hansje van Kooten, Teake Sipke Greidanus
1968 Jacob N. Dijkstra, Gerrit Meier, Jelle J. Hoitema
1969 Siebe Groos, Sietske de Vries, Pieter Teijema
1970 Simon Dijkstra, Klaas Pompstra, Matthijs Bakker
1971 Philippus v.d. Meulen, Wytze Meinsma, Ruurd Abma
1972 Cornelis S. Greidanus, Ruurd Abma, Anne Okkema
1973 Auke v.d. Wey, Rudi Bouwma, Frouke Bleeker
1974 Cees Bosch, Frouke Bleeker, Hielco Sinnema
1975 Hauke v.d. Meulen, Gerrit Strikwerda, Margriet Laanstra
1976 Hauke v.d. Meulen, Foppe Boersma, Attie Meijer
1977 Hauke v.d. Meulen, Meinte de Groot, Siebe Fr. Greidanus
1978 Frouke Bleeker, Teake S. Greidanus, Albert Fennema
1979 Siebe Fr. Greidanus, Albert Fennema, Greetje Hannerna
1980 Reijer v.d. Schaaf, Marjan Osinga, Dirkje Poortstra
1981 Sietze Siebe Greidanus, Cees Siebe Greidanus, Joke de Boer
1982 Sietze Siebe Greidanus, Douwe Jan Greidanus, Auke v.d. Wey
1983 Henk de Vries, Kerst Cnossen, Klasina Bakker
1984 Halbe v.d. Schaaf, Gerry Adema, Jannet Hiemstra
1985 Douwe Bergsma, Oege piet v.d. Wey, Esther Koster
1986 Douwe Bergsma, Ykje Hibma, Charlotte de Boer
1987 Johan Koster, Harmina Goslinga, lrene Ypma
1988 Pieter Bergsma, Jelle Hoekstra, Bote v.d. Lei
1989 Oege Piet v.d. Wey, Bouwe Klaas Westerdijk
1990 Joukje Marye Bosma, Thomas Okkema, Paulus Teijema
1991 Gerrit Hiemstra, Petra Strikwerda, Paulus Teijema
1992 Gerrit Hiemstra, Yde Leystra, Akkie Hoekstra
1993 Femke Hiemstra, Janny Sybesma, Anja Jorna
1994 Peter Veldman, Geart oosterhaven, Henk Jan Tolsma

1e prijswinnaars Visserpartij 13-16 jaar
Koning
1964 Arie Smedinga, Ate Molenmaker
1965 Jurjen Kingma, Ate Molenmaker
1966 Lourens van Kooten, Jacob Hoekstra, Ymte Osinga
1967 Lourens van Kooten, Arjen de Groot, Hessel Yntema
1968 Piet van Kooten, Arjen de Groot, Piet Oppedijk
1969 Johannes Douwenga, Willem Greidanus, Teake S. Greidanus
1970 Ymte Yntema, Minne Brouwer, Eeltje ten Brug

1e prijswinnaars Visserparij 13-18 jaar.
Koning
1971 Johannes Douwenga, Willem Palma, Jan v.d. Meer
1972 Johannes Douwenga, Murk Okkema, Lieuwe Bosch
1973 Philippus v.d. Meulen, Aart Dijkstra, Pieter Teijema
1974 Kees Sietze Greidanus, Siebe Groos, Matthijs Bakker
1975 Kees Sietze Greidanus, Pieter Teijema, Annie Yntema
1976 Philippus v.d. Meulen, Sierd v.d. Sluis, Lucie Hannema
1977 Kees Sietze Greidanus, Lieuwe F. Hannema, Titte v.d. Sluis
1978 Hauke v.d. Meulen, Bart Yntema, Titte v.d. Sluis
1979 Hauke v.d. Meulen, Klaas Pompstra, Rudi Bouwma
1980 Wytze Meinsma, Ruurd Abma, Jetze Boersma
1981 Pieter v.d. Schaaf, Seerp Bosch, Siebe Fr. Greidanus
1982 Atze Boseh, Rudi Bouwma, Jitze Hannema
1983 Atze Bosch, Jitze Hannema, Rients Fr. Greidanus
1984 Geert Couperus, Tjitze Vogel, Bert Vollema
1985 Henk de Vries, Nanning Dijkstra, Jochum Blank
1986 Halbe v.d. Schaaf, Albert Fennema, Bert Tigchelaar
1987 Douwe Bergsma, Andre Spoelstra, Johnny Laanstra
1988 Douwe Bergsma, Bert Tigchelaar, Nanning Dijkstra
1989 Auke v.d. Meulen, Wieger Palma, Gerben Willem Palma
1990 Auke v.d. Meulen, Gerben Willem Palma, Benjamin Pompstra
1991 Oege Piet v.d. Wey, Jan de Schiffart, Wieger Palma
1992 Johan Koster, Auke v.d. Wey
1993 Gerrit Hiemstra, Jelle Hoekstra
1994 Roelof Jorritsma, Bote v.d. Ley

1e Prijswinnaars Visserpartij onder 8 jaar (kabouters)

2021 Lisanne de Boer

2022 Lotte Bakker

1e Prijswinnaars Visserpartij 8-9 jaar (Welpen)
Koning
1995 Jurrit Dijkstra, Thera Meinsma, Anja Jorna
1996 Tjeerd Hingst, Wietke Hoitema, Ninke Jorna
1997 Robert Bosma, Klaske Sybesma, Grietje v.d. Sluis
1998 Reinout Dijkstra, Jordy Hennequin, Silvia Terpstra
1999 Reinout Dijkstra, Cornelus Rusticus, Silvia Terpstra
2000 Reinout Dijkstra, Silvia Terpstra, Petronella Teijema
2001 Frits Hoekstra, Anita Hoekstra, Jildert v.d. Woud
2002 Johannes Rusticus, Femke v.d. Meulen, Richard Terpstra
2003 Douwina Yntema, Monica Ypma
2004 geen wedstrijd
2005  Sander Hoekstra en Akkelyn Bakker
2006 Thom Strikwerda en Yvonne Eisma
2007 Sjaak Bakker en Kees Greidanus
2008 Sjaak Bakker en Sven Bosch
2009 Marnies Yntema en Elise Jorna
2010 Jelle Cnossen en Wybrich Aardema
2011 Redmer Cnossen en Janet Greidanus
2012 Robin Benders en Siebren Hoekstra
2013 Steven Koster en Berber van der Meulen
2014 Jan – Tymen Eisma en Folkert Hannema
2015 Gerbrich Koster en Teade-Wytse Palma
2016 Gerbrich Koster en Jelmer Eijzenga
2017 Dytmar de Groot (individueel)
2018 Janet Adema (individueel)
2019 welpen, pupillen en schooljeugd samengevoegd

2020 Else Bakker

2021 Hielke Hettema

2022 Inke-Nore Hiemstra en Mirthe Hoitema

Prijswinnars Visserpartij 10-11 jaar (pupillen)
Koning
2009 Nynke de Schiffart en Harm Jelle Westra
2010 Sjaak Bakker en Amarins v.d. Meulen
2011 Jelle Cnossen en Elisa Jorna
2012 Steven Koster en Wybrich Aardema
2013 Jelle Cnossen en Wouter van der Horst
2014 Steven Koster en Sanne Strikwerda
2015 Robin Benders en Berber v.d. Meulen
2016 Marrit Wielenga en Teade Wytze Palma
2017 Sido Cnossen en Bianca Hiemstra
2018 pupillen en schooljeugd samengevoegd
2019 welpen, pupillen en schooljeugd samengevoegd

2020 pupillen en Schooljeugd samengevoegd

2021 pupillen en schooljeugd samengevoegd

2022 Redmer van der Meulen

2023

Prijswinnaars Visserpartij 12-13 jaar (Schooljeugd)

Koning
1995 Johan Wielenga, Minke v.d. Wey, Akkie Hoekstra
1996 Wietze Bosch, Maryke Sandra Eyzenga, Sietske Dijkstra
1997 Wietze Bosch, Johan Bult, Wendy Verschore
1998 Tjeerd Hingst, Alle Tamminga, Karin de Jong
1999 Tjeerd Hingst, Sjoerd Bakker, Marco Terpstra
2000 Tjeerd Hingst, Marco Terpstra, Piet Leystra
2001 Reinout Dijkstra, Hessel de Jong
2002 Reinaut Dijkstra, Jordy Hennequin, Ymkje v.d. Meer
2003 Reinout Dijkstra, Janette Hiemstra, Corrie Bosch
2004 geen wedstrijd
2005 Nynke Karla van der Meer en Corrie Bosch
2006 Erwin Atsma, Hilda Meinsma, Thera Ypma
2007 Sander Hoekstra, Johanna Atsma, Monica Jorna
2008 Sjoerd Bakker en Froukje Sieperda
2009 Sander Hoekstra en Pascal Herz
2010 Tom Strikwerda en Roelof Rusticus
2011 Rick de Warle en Jan Strikwerda
2012 Sjaak Bakker en Nynke de Schiffart
2013 Anna-Rixt Cnossen en Houkje Aardema
2014 Siebrich Atsma  individueel
2015 Nynke van der Veen en Francien Yntema
2016 Steven Koster en Ingrid Hiemstra
2017 Jelmer Wielenga en Ingrid Hiemstra
2018 Gerbrich Koster en Jelmer Eijzenga
2019 Dytmar de Groot en Mette-Mare Hiemstra

2020 Simon Benders en Janet Adema

2021 Redmer van der Meulen en Janet Adema

1e prijswinnaars Visserpartij Dames
Koningin
1977 Willy Fennema, Elske Aardema, Lucie Hannema
1978 Janke Cnossen, Margriet Laanstra, Nynke Hilverda
1979 Uilkje v.d. Sluis, Jose Jorritsma, Margriet Laanstra
1980 Willeke Greidanus, Pietje Greidanus, Teatske Greidanus
1981 Jikke de Jong, Corrie Terpstra, Anja Osinga
1982 Willeke Greidanus, Durkje Hibma, Teatske Greidanus
1983 Jeltsje Greidanus, Petra Poortstra, Greta Bijrna
1984 Annie de Vries, Corrie Viëtor, Joke de Boer
1985 Annie de Vries, Hanna Greidanus, Joke de Boer
1986 Annie de Vries, Anna Abma, Tjitske de Jong
1987 Griet Greidanus, Durkje Hibma, Griet v.d. Wey
1988 Griet Greidanus, Joke de Boer, Griet v.d. Wey-Zwerver
1989 Anna Geertje Adema, Annelies Nijdam-Laanstra
1990 Griet Greidanus, Petra Abma, Pietrik Wynia-Bakker
1991 Klaske de Groot, Joukje Abma, Mariska Bonnema
1992 Griet Greidanus, Jitske Smedinga, Hinke Tamminga-v.d. Meulen
1993 Janet Hiemstra, Jolanda Adema, Nynke Hilverda
1994 Klaske de Groot, Dirkje Smedinga, Hinke Tamminga-v.d. Meulen
1995 Klaske de Groot, Lenie Bakker-Hoitema, Marzen westra
1996 Femke Hiemstra, Stien Hoekstra-Bosch, Caroline Sandberg
1997 Klaske de Groot, Janny Sybesma, Jatske Didden
1998 Femke Hiemstra, Janny Sybesma (Sexbierum), Aleida Tamminga
1999 Janet Hiemstra, (Berlikum), Wietske Palma, Jeltje Weijer-Greidanus
2000 Janet Hiemstra, (Berlikum), Ninke v.d. Wey, Griet de Vries-Terpstra
2001 Femke Hiemstra (Apeldoorn), Esther v.d. Meulen-Koster, Hinke Tamminga-v.d. Meulen
2002 Klaske de Groot, Trix Strikwerda-Galema
2003 Froukje de Vries, Corry Hoekstra
2004 geen wedstrijd
2005 Corina van Wieren, Martha Hoitema, (Loënga) ,Corrie Viëtor
2006 Corina van Wieren, Annie Strikwerda, Hinke Tamminga
2007 Corina van Wieren, Hinke v/d Meulen, Lisette v/d Horst
2008 Klaske de Groot, Petra Strikwerda, Lisette v/d Horst
2009 Froukje de Vries, Margrier de Jong, Karin de Jong
2010 Froukje de Vries, Sjoerdtje Hoekstra, Lotte v/d  Horst
2011 door weersomstandigheden onderbroken en afgelast
2012 Janke Cnossen, Lissette v.d. Horst,  Annie Strikwerda
2013 Corina van Wieren, Lisette van der Horst, Thea Kooistra Kûbaard
2014 Anne-Rixt Cnossen, Diana Alkema
2015 Anne-Rixt Cnossen, Petra de Schiffart
2016 Siebrich Atsma, Welmoed v.d. Woud
2017 Corina van Wieren, Petra de Schiffart, Francien Yntema
2018 Marijke Zijlstra Hitzum en Inge Vleer
2019 Truus Overal, Marrit Strikwerda en Lotte Weijer

2020 Gerbrich Koster, Hilda Meinsma en Marrit Wielenga

2021 Marrit Strikwerda, Alise Elgersma en Anjali Kooistra

2022 Tjitske Tolsma, Hilda Meinsma en Marieke Meinsma

2023

1e prijswinnaars Visserpartij Dames 40+
Koningin
2016 Janet Osinga (Berlikum), Brikita Starke
2017 –
2018 –
2019 Joukje Atsma (individueel)

2020 Anke Zijlstra, Janny Wielenga en Joukje Atsma

2021 Gerbrich Elgersma en Nynke Strikwerda

2022 –

2023

1e prijswinnaars Visserpartij Senioren
Koning
1972 Klaas de Boer, Hotze Douwenga, Hauke v.d. Meulen
1973 Hielke Vlieger, Sietze Boersma, Jan Tj. Greidanus
1974 Klaas de Boer, Oege Smedinga, Sietze J. Oosterhaven
1975 Klaas de Boer, Sietze Boersma, C. de Boer-v.d. Wey
1976 Eipy Couperus, Murk Okkema, Jentje Vlieger
1977 Djurre Tacoma, Arie Smedinga, Gosse Wijbenga
1978 Aart Dijkstra, Chris Peschar, Siebe T. Greidanus
1979 Hielke Vlieger, Benno Groeneweg, Rinnert Hartog
1980 Jan de Jong, Murk Okkema, Durk Hibma
1981 Ype Hiemstra, Cees Boseh, Sietze Pompstra
1982 Kees Sietze Greidanus, Simon Cnossen, Oege Smedinga
1983 Ype Hiemstra, Rudi Bouwma, Siebe T. Greidanus
1984 Ype Hiemstra, Henk Steenbergen, Titte v.d. Sluis
1985 Wytze Meinsma, Willem Palma, Piet Hannema
1986 Ype Hiemstra, Gijs Haarsma, Rinnert Hartog
1987 Wytze Meinsma, Bart Yntema, Sietze T. Greidanus
1988 Lieuwe Bosch, Piet Hannema, Sietze T. Greidanus (Fatum)
1989 Lieuwe Bosch, Pieter Sybesma, Anne Aardema
1990 Douwe Spoelstra, Nanning Dijkstra, Anne Aardema
1991 Douwe de Boer, Sietze S. Greisanus, Gerrit Politiek
1992 Fokke v.d. Veen, Gerrit Oegema, Willem Palma
1993 Auke v.d. Meulen, Douwe de Boer, Jurrien Mol
1994 Johan Hettema, Douwe de Boer
1995 Gerrit Hiemstra, Arie Smedinga, Bote v.d. Ley
1996 Gerrit Hiemstra, Arie Okkema, Sjoerd de Vries
1997 Roelof Jorritsma, Jurrien Mol, Tjeerd de Vries
1998 Roelof Jorritsma, Gerrit de Jong, Cees Bosch (Achlum)
1999 Roelof Smedinga (Groningen), John Laanstra, Jan Tj. Greidanus
2000 Gerrit Hiemstra (Laren), Ype Hiemstra, Thomas Oosterhaven
2001 Gerrit Hiemstra (Laren), Gerrit de Jong, Arie Smedinga
2002 Roelof Jorritsma, Seerp Bosch (Franeker), Meinte Meinsma
2003 Roelof Smedinga (Heerenveen), Gustav Hinrichs, (Franeker), John Hennequin
2004 geen wedstrijd
2005 Klaas Hoekstra, John Laanstra (Minnertsga), Lieuwe Hannema (Haulerwijk)
2006 Gerrit Hiemstra, Menno Eisma, Thom Laanstra (Firdgum)
2007 Johan Koster, John Laanstra (Minnertsga), Klaas Weijer
2008 Johan Koster, Wieberen Zijlstra en Bart Yntema
2009 Gerrit Hiemstra, Oege Piet v.d. Wey, en Bouwe Strikwerda
2010 Gerrit Hiemstra, Bart Yntema, Erik Vogelaar
2011 door weersomstandigheden onderbroken en afgelast
2012 Gerrit Hiemstra, Sander Hoekstra, Harry Benders
2013 Reinout Dijkstra, Bart Yntema, Douwe Bergsma (Haarlem)
2014 Klaas van der Brug, Klaas Weijer
2015 Gerrit Hiemstra, Cornelis Rusticus
2016 Gerrit Hiemstra, Martin Looijenga
2017 Frits Hoekstra, Wilco Atsma, Redmer Cnossen (Bolsward)
2018 Jelle Cnossen en Jan de Jong Menaam
2019 Frits Hoekstra, Auke van der Meulen en Hendrik Dijkstra

2020 Sander Hoekstra, Auke van der Meulen en Kevin Zijlstra

2021 Frits Hoekstra, Jelmer Wielenga en Piter-Gerben Palma

2022 Frits Hoekstra, Harry Benders en Germ Greidanus

1e prijswinnaars Visserpartij Senioren 50+
Koning
2013 Piet Sijtsma, Gerrit de Jong
2014 Ype Hiemstra, Hauke van der Meulen
2015 Hauke van der Meulen (individueel)
2016 Harry Benders, Jan de Jong (Menaam)
2017 –
2018 –
2019 Lieuwe Bosch (individueel)

2020 Lieuwe Bosch, Harry Benders en Klaas Terpstra

2021 Wilco Atsma, Sietze Greidanus en Douwe Greidanus

2022 –

2023